TAČR Epsilon | 2019 – 2022 – Sanace sedimentů TH04030289 - Sanace sedimentů - integrované fyzikální, chemické a biologické postupy pro ekonomicky efektivní zpracování dekontaminovaných dnových nánosů.

Doba řešení

Doba řešení: 2019 – 2022

Cíle projektu

Hlavním přínosem projektu bude vytvoření možnosti ekonomicky efektivně odstraňovat kontaminované sedimenty z povrchových vod a přecházet tak šíření znečištění, zlepšovat jakost povrchových vod i vodních ekosystémů a umožnit správcům vodních útvarů jejich údržbu, která byla omezena díky přítomnosti kontaminovaných dnových nánosů a nemožnosti jejich odstranění a uložení. Vyčištěný substrát bude možné použít pro zlepšení narušených hydromorfologických podmínek v tocích pod přehradou. Hlavními, i když nepřímými, uživateli výstupů projektu budou správci povodí a vodních útvarů (podniky Povodí, případně Lesy ČR), kterým umožní dosáhnout požadovaného zvýšení jakosti vod a odstranit staré zátěže v tocích a nádržích, a dále subjekty, zabývající se projekční přípravou záměrů i jejich realizací.

Výstupy projektu

  • Technologie pro dekontaminaci sedimentů
  • Zařízení pro dekontaminaci sedimentů DELISE
  • Workshop/Seminář, který se uskutečnil dne 21. 6. 2022
  • Brožura

Video reportáž

Článek

Nová technologie – Dekontaminační sanační linka DELISE

Přečtěte si článek o výstupu projektu „TAČR Epsilon | 2019 – 2022 – Sanace sedimentů“ tak, jak byl představen ve specializovaném časopise Vodní hospodářství. Nové cesty pro úpravu, čištění a znovuvyužívání vody (soubor PDF)

Řešitelé

  • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  • ENVI-PUR, s.r.o.
  • HG partner s.r.o.