MZE | NAZV ZEMĚ 5 | 2022 – 2024 - Posouzení podílu sedimentů na eutrofizaci nádrží a možností nápravných opatření QK22020179 - Posouzení podílu sedimentů na eutrofizaci nádrží a možností nápravných opatření

Doba řešení

Doba řešení: 2022 - 2024

Cíle projektu

Cílem projektu je vytvoření moderního metodického přístupu ke stanovení vlivu sedimentů na jakost vody v nádržích. Cílem výzkumu je zjistit, které sedimenty, a ze kterých míst v nádrži ovlivňují zejména ve vegetačním období jakost vody nejvíce. Propojením oddělených přístupů v oborech hydromorfologie, hydrodynamiky, chemie a ekologie ekosystémů, včetně zjištění o imobilizaci železa organickými látkami, chceme docílit efektivního stanovení podílu sedimentů na živinovém znečištění vody. Sledování budou prováděna na vzorku 12 nádrží a jejich povodí, zahrnujícím různou n. m. výšku a geologii podloží v povodí, aby tak byla možná extrapolace výsledků i na další nádrže. Součástí projektu bude návrh opatření pro zlepšení vlastností sedimentů a prevenci vstupu rizikových sedimentů do nádrží.

Výstupy projektu

Přechytávací sedimentační pasti s instalací na dně

Řešitelé

  • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  • České vysoké učení technické v Praze - Fakulta stavební