MZE | NAZV ZEMĚ | 2018 – 2022 – projekt Kyslík v rybnících QK1810161 - Kyslík v rybnících

Doba řešení

Doba řešení: 2018 - 2022

Cíle projektu

Základním cílem projektu je vytvořit model predikce rizika výskytu kyslíkových deficitů v rybnících na základě sledování kvality vody, sedimentů a jednotlivých článků trofického řetězce rybníka v kontextu klimatických změn. Vzniklé metodiky a mapa se stanou podkladem pro efektivní zlepšení rybářského hospodaření na rybnících i v podmínkách nepříznivého vlivu extrémních agrometeorologických situací při zachování požadované kvality chovaných ryb jako potraviny.

Pro tyto účely bude po dobu trvání projektu prakticky otestována závislost vzniku kyslíkových deficitů v rybnících na podmínkách prostředí.

Výstupy projektu

Výsledky předloženého projektu budou moci být bezprostředně po svém vzniku uplatněny při každoroční hospodářské činnosti realizované rybářskými podniky na rybnících. Získané výsledky povedou ke snížení úhynů ryb v důsledku možnosti predikce výskytu kyslíkových deficitů a tím zvýšení produkce ryb v rybnících.

Zájem o výsledky dokládá účast rybářských podniků na daném projektu.

Předpokládáme zvýšení tržeb u producentů ryb díky zvýšení produkce tržních ryb v důsledku nižších úhynů v průběhu odchovu. Znalost rizika výskytu kyslíkových deficitů umožní chovatelům ryb optimalizovat produkci ryb tak, aby se výskyt úhynů ryb minimalizoval. Snížení úhynů násadových ryb zabezpečí dostatek násad pro chovatele bez nutnost nákupu chybějících ryb pro chov.

Předpoklad zvýšení produkce ryb v ČR v důsledku snížení ztrát úhynem v rozsahu přibližně 50 tun kapra a 20 tun dalších druhů ryb ročně. Při průměrné ceně kapra (63 Kč/kg) a zprůměrované ceně dalších druhů ryb (100 Kč/kg - jde především o cenově dražší dravé druhy ryb) odpovídá zvýšení příjmů 15,7 mil. za kapra a 10 mil. za ostatní druhy ryb v pětiletém období.

Řešitelé

  • BioFish s.r.o.
  • Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
  • Mendelova univerzita v Brně - Agronomická fakulta
  • Rybníkářství Pohořelice a.s.
  • Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.
  • Vysoké učení technické v Brně - Středoevropský technologický institut