Sediment jako surovina

Úvod

V duchu zachování principu oběhového hospodářství jsme se zaměřili na praktické ověření zhodnocení sedimentů jako suroviny.

Tradiční způsob nakládání se sedimenty je označován jako lineární (těžba – doprava – uložení). Někdy je případně doplněn určitým stupněm třídění nebo čištění materiálu, které zpravidla rozšiřuje možnosti dalšího uložení. Přestože se oproti lineárnímu přístupu jedná o značný posun, teprve přetvoření sedimentu na surovinu nebo na výrobek, ideálně za použití jiných „odpadních materiálů“, je prvním krůčkem ke splnění představy cirkulární ekonomiky. Jedná se o zhodnocení „odpadu“ na „surovinu“ a její návrat do hospodářského oběhu.

Kvalita sedimentů

Kvalita a hodnocení říčních sedimentů a sedimentů nádrží a jezer je v poslední době patrně jedním z nejdiskutovanějších problémů v odborné i v laické veřejnosti. Tyto sedimenty jsou vázány na dno toků a nádrží, a proto je označujeme souborným názvem dnové sedimenty. Zatímco jedni vidí v každém sedimentu vysoce toxický odpad, druzí se domnívají, že jde o naprosto neškodný materiál, který je možno využít jako hnojivo. Pravda se skrývá někde mezi.

Platná legislativa v ČR je nejednotná a problematika odtěžených sedimentů je řešena často rozporuplně. Ve vyhláškách a předpisech se používá ještě termín zemina, což je termín používaný v inženýrské geologii pro veškerý nezpevněný materiál, na kterém se zakládají stavby. Otázkou však zůstává: „Kdy je sediment odpadem?“

Zdroj: https://odpady-online.cz/neni-sediment-jako-sediment/

V zahraničí

K problematice sedimentů přistupujeme v národním, ale také v mezinárodním měřítku. Výše uvedené odstavce se věnují sedimentům především v národním měřítku. I v tom mezinárodním je však přístup k sedimentům neméně aktivně řešen. Evropská komise pracuje na uvedení nových průvodců, které by se měly věnovat tématům jako je:

  • Přijatelnost alternativních materiálů pro městskou výstavbu,
  • Využití sedimentu pro stavbu silnic,
  • Sedimenty jako stavební materiál v přístavních oblastech,
  • Použití sedimentu v zemědělství.

Evropa se snaží změnit svůj přístup ke spotřebě a produkci. Cílovým stavem je redukce odpadu a jeho exportu. Snahou je podpora tržní poptávky po kvalitních materiálech a ochrana sekundárních surovin. Výživné látky obsažené v sedimentech mohou být účinně využity jako substrát podporující růst rostlin. Pohled na sediment jako na přírodní zdroj odpovídá cirkulární ekonomice, která je založena takřka na bezodpadovém hospodářství.

V Nizozemí, v rámci programu Interreg, byl s využitím sedimentu vybudován „Groyne“, tedy vlnolam či chcete-li pobřežní hráz, vedoucí z pobřeží do moře. Zabraňuje tak erozním procesům a vymývání. Stavba byla zhotovena o 50 % levněji, je plně udržitelnou a ekologickou variantou kamenné stavby díky které bylo uloženo velké množství sedimentu. Současně projekt posloužil jako výměna zkušeností a zjištění.

Další podobné využití představuje „Double dyke“ opatření, tedy opatření dvojité hráze. Právě mezi dvěma hrázemi tak vzniká prostor pro zadržení vody v deltě řeky. Opět se dle NIOZ (Royal Netherlands Institude for Sea) jedná o ekonomičtější, přírodní a bezpečné řešení.

I v evropském měřítku se však setkáváme např. s dánskými limity stanovenými díky zákonu o vodním hospodářství či zákonu o ochraně přírody. Evropská legislativa stanovuje Regulace na převoz odpadu. To vše a mnohem více bylo zmíněno na mezinárodní konferenci SedNet 2021, které se celý tým zúčastnil. Neustále se zdokonalujeme a udržujeme přehled o klíčových tématech. Naším přístupem se snažíme určovat směr v rámci práce se sedimenty.

Využití sedimentu jako suroviny vnímáme jako oblast, která má nejen ekonomický přesah, ale i ten ekologický. Zpracování odpadu na výrobek je kapitolou sama pro sebe. Je potřeba správně zatřídění výrobku, výběr odpovídající normy a provedení potřebných odpovídajících zkoušek. To jen hodně stručně k rozšíření představy o tom, čemu jsme se také věnovali. Níže uvedené projekty se věnují sedimentu jako surovině. Neváhejte a seznamte se s nimi!

Projekty